پاکسازی از سیگار

با روش C.B.T درمان شناختی رفتاری

بدون اراده قوی و بدون نیاز به دارو

فقط در 4 جلسه غیر سیگاری و شاد شوید.

سیگار کشیدن در طول دوره آزاد است.

قبل
بعدی

راهی تا شادمانی نیست، شادمانی خود راه است.

هم اکنون راهی شو!

قطع میل به سیگار

برای ترک سیگار راحت و بدون نیاز به اراده، اول باید میل به سیگار کشیدن را در خود از بین ببرید.

بعد از این اقدام سیگار خود به خود قطع می شود.

ما به شما کمک می کنیم که میل به سیگار کشیدن را از دست بدهید.