با هماهنگی با مجموعه ی شادمان، امکان برگزاری دوره ی پاکسازی از سیگار در سالن کنفرانس و یا آمفی تئاتر شرکت ها و سازمانها موجود است.

توجه داشته باید که پرسنل سیگاری می بایست اول در همایش معارفه رایگان در محل شرکت و یا سازمان حضور داشته باشند و پس از توجیه و آماده شدن هماهنگی برای برگزاری دوره اصلی انجام می شود.

معمولا پیشنهاد می شود تا مسئولین شرکتها و سازمانها با ایجاد امتیاز خاص برای شرکت کننده های دوره های ما و ترک سیگار کننده گان آنها را تشویق به گذراندن دوره کنند.