بطور ویژه و با برنامه ریزی خاص، مبتکر دوره های پاکسازی از سیگار، این دوره را بطور زنده و حضوری بطور کامل اجرا می کنند. این دوره های وی آی پی در برنامه متداول مجموعه از پیش اعلام شده نمی باشد.