مهارت‌ها

در دوران رشد و ساخته شدن شخصیت ما، معمولا در دوران دبستان و دبیرستان بیشتر برروی فعالیت آموزشی دروس تمرکز قرار می‌گیرد. بیشتر کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان از آشنایی با مهارت‌های مهم زندگی شادمان بی‌بهره می‌شوند. امروزه اثبات شده که در کنار بهره هوشی IQ هوش های دیگر و مهارت‌های دیگری باعث موفقیت (درونی و بیرونی) و در نتیجه شادمانی فرد می شود. وظیفه‌ی ما در مرکز تحول فردی شادمان رسیدگی به امور ذهنی  و هیجانی افراد و دیگر مهارت‌های شخصی و تعاملی افراد برای زندگی‌ای شادمان تر است.

دوره‌های مهارت‌ها