موسسه آموزشی پژوهشی - زیر نظر دکتر محمد عیوضی (پزشک)
مؤسسه روانشناسی هیجان اندیشه - زیر نظر دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی
عضو رسمی انجمن سخنرانان حرفه ای بین المللی
عضور رسمی فدراسیون بین المللی کوچینگ
بیش از 10 سال سابقه خدمت

توضیحات

کلیپ معرفی برند جدید

سابقه مبتکر دوره پاکسازی از سیگار
اشکال برگزاری دوره های پاکسازی از سیگار
نظرات شرکت کننده گان دوره های قبلی\
جلسه ی پشتیبانی پس از ترک
(شنبه شب، مصادف با ۳ روز پس از آخرین سیگار)
اردیبهشت ۱۴۰۱